Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı
BURSLAR

PROF. DR. NECLA ÖZDEMİR VAKFI (NÖVAK) TIP FAKÜLTESİ BURSU DUYURUSU

NÖVAK, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, çalışkan ve kabiliyetli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden ... ÖĞRENCİYE burs verecektir.

ADAYLIK ŞARTLARI

1 - Adayın ailesinin mal varlığı ve gelir durumunun eğitimini devam ettiremeyecek kadar yetersiz olması ve maddi desteğe ihtiyacı bulunması.

2 - Başarı koşulları:

Fakülteye yeni kayıt yaptıranlar için: Kayıt yaptırdığı Fakülteye giriş puanı sırasına göre önde olmak.

BAŞVURU

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için bursa başvuru, okumakta oldukları Tıp Fakültesi Burs Komisyonuna Eylül ayı içinde yapılır.

A -Yeni kayıt yaptıran adaylar, Dekanlıktan sağlayacakları "Öğrenci Tanıtma Belgesi" ne;

•  ÖSYS Sonuç belgesinin Tıp Fakültesince tasdikli örneği,

•  Kayıt yaptırdığı fakülteye giriş puan sırasını gösteren belgenin Tıp Fakültesince tasdikli örneği,

•  Kaydolduklarına dair öğrenci belgesinin Tıp Fakültesince tasdikli örneği ve

•  Aday tarafından imzalanmış Mezun olduktan sonraki 2 yıl sonrasından başlamak üzere bir Tıp Fakültesi Öğrencisini Vakıf aracılığı ile okutmayı taahhüt eden "NÖVAK burslusu bir öğrenciye burs verme taahhüt belgesiniimzalayıp ekleyerek Tıp Fakültesi Dekanlığı veya Burs Komisyonu yetkilisine verirler.

NÖVAK BURSLUSU BİR ÖĞRENCİYE BURS VERME TAAHHÜT BELGESİ
ÖĞRENCİ TANITMA BELGESİ

SEÇİM

Tıp Fakültelerinin Burs Komisyonları, burs için başvuran öğrencilerin durumlarını inceler ve adaylık şartlarına uygun gördükleri arasından NÖVAK'ın bildirdiği burs sayısının iki katı sayıda öğrenciyi belirler. Komisyon bir tutanak ekinde, seçtiği öğrencilerin başvuru belgelerini NÖVAK merkezine gönderir. Vakıf Yönetim Kurulu bu belgeleri inceler ve gerekli görürse bazı adayları, görüşme için çağırabilir. Sonuç, NÖVAK merkezince burs kazanan öğrencilere ve ilgili Tıp Fakültesi Dekanlıklarına yazı ile bildirilir.

BURSUN ÖDENMESİ

Eylül ayında başvuran ve burs almaya uygun görülen öğrencilere en geç Ekim ayından itibaren ödemelere başlanır. Öğretim dönemi aylarında burs ödemesi yapılır. Eğitimin olmadığı aylar için ödeme yapılmaz. Her ders yılı sonunda başarılı olup bir üst sınıfa geçtiğini belgeleyen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca aylık ödemeler yapılır. 20.. - 20.. eğitim döneminde burs miktarında her yıl düzenli olarak artış olacaktır. Burs, aday her yıl sınıfını geçtiği ve ceza almadığı takdirde mezun oluncaya kadar devam ettirilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan 2 yıl geçtikten sonra başlamak üzere, vakıfça kendisine yapılan ödemeler gibi, yine bir Tıp Fakültesi öğrencisine NÖVAK aracılığı ile burs vermeyi veya en az aynı miktarda olmak üzere NÖVAK'a toplu veya her ay belirli bir miktar bağış yapmayı veya yapılmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Başvuru belgeleri ile birlikte imzalanıp verilen "NÖVAK burslusu bir öğrenciye burs verme taahhüt belgesi", adaya burs verildiği takdirde geçerli olacaktır.